Back to Top

กองวิชาการและแผนงาน

นายศราวุธ บุบผารัตน์
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • น.ส.กาญจนา สวายพล
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นายไชยา คงทรัพย์
  เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
 • น.ส.วิจิตรตา น้อยนาง
  เจ้าพนักงานธุุรการ
 • นายเกรียงไกร สิงหาระโท
  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นางอุษณีย์ พวงสวัสดิ์์
  พนักงานจ้าง(ทั่วไป)
 • นางบรรเทิง โหน่งที
  พนักงานจ้าง(ทั่วไป)