• คู่มือประชาชน เทศบาลตำบลโนนดินแดง
  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลโนนดินแดง
  • ลงนามถวายพระพร

ข่าวสารล่าสุด :

สอบถาม ร้องเรียน แจ้งเหตุ ได้ที่ เทศบาลตำบลโนนดินแดง 299 หมู่ที่ 5 ถนนราชดำเนิน ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31260 โทร. 0-4460-6253 โทรสาร. 0-4460-6252 E-mail : nondindaengcity@gmail.com

เยี่ยมบ้าน...แลเมือง


เทศบาลสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลโนนดินแดง โดยนายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีฯ พร้อมหน่วยงานต่าง ๆ ผู้นำชุมชน,กลุ่มอาชีพ ฯ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

การประเมินชุมชนปลอดขยะ Zero Waste เฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลโนนดินแดง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ ZeroWaste เฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา ๘๘ ชุมชน ณ ศาลาประชาคมชุมชนหมู่ที่ ๖ ตำบลส้มป่อย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

วันแม่แห่งชาติโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนดินแดง

เในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ของโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนดินแดง เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรีนได้แสดงความกตัญญูกตเวท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

ประเพณีแห่เทียนพรรษาเทศบาลตำบลโนนดินแดง

เทศบาลตำบลโนนดินแดง พร้อมชาวบ้าน๑๒ชุมชน ร่วมกับวัดในเขตเทศบาลฯจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

วันเข้าพรรษาโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง ได้จัดกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม และถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่า หมู่ที่ 4 ตำบลโนนดินแดง เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

โครงการตรวจคัดกรองผู้มีปัญหาทางสายตา ประจำปี 2558

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโนนดินแดง จัดทำโครงการคัดกรองผู้มีปัญหาทางด้านสายตา โดยได้รับความร่วมมือจากทีมจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล จังหวัดนครราชสีมา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

English Camp Project

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง ได้จัดโครงการ English Camp เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เพื่อให้นักเรียน ได้มีความรู้พร้อมทั้งสร้างความสนุกสนาน สร้างแรงบัลดาลใจให้เด็กๆ มีความรู้สึกว่า ภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยาก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

ทดสอบเส้นทางปั่นจักรยานในกิจกรรม Bike For Mom

สมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ "เราสุ้ โนนดินแดงทีม" ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ รวมถึงเครือข่ายชมรมจักรยานจังหวัดบุรีรัมย์ และชาวเทศบาลตำบลโนนดินแดง ให้ร่วมวางแผนและดำเนินการกิจกรรม"Bike For Mom" จึงมีการทดสอบเส้นทางเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01งานทะเบียนพาณิชย์

งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลโนนดินแดงบริการรับจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่

ข้อมูลน่ารู้

  • ข้อควรรู้อัตรา ภาษีป้าย, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีบำรุงท้องที่
  • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
  • AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ลิงค์หน่วยงานอื่น

คลังข่าว กระทรวงมหาดไทย ศาลปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

Back to Top